Valentyn Sheboldaev

๐—ง๐—›๐—”๐—ก๐—ž ๐—ฌ๐—ข๐—จ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—บ๐˜† ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ฒ!
Hi! Letโ€™s start off with me saying I love what I do! I mean, come on - software development is the happy and creative process! I am true Software Engineer professional with knowledge of Object-Oriented Design and Programming who helps IT-companies and loves to collaboratively with team to build and optimize complex software solutions, so that companies can increase revenue and reduce cost.
Iโ€™m here to help you find your dream solution โ€“ not just a basic one. Iโ€™m an extrovert person, the life and soul of the festivity. Help me by letting me help you! I feel that my skills and experience are a good match for your job.

Main qualifications

Python Development 3+ years' experience in object-oriented python application development:
- Good understanding of OOP principles and design patterns, algorithms and data structures
- Understanding of the Agile software development practices such as Scrum and Kanban
- Python, AsyncIO, Threading/Multiprocessing, PostgreSQL, MySQL, ArangoDB, MongoDB
- Flask/Django/Bottle/Aiohttp, Lxml, Re, Pillow, Selenium, Scrapy, UnitTest/PyTest
- Mypy, Logger, Swagger, Git, Docker, Jira, Linux
- Familiar with: Celery, Redis, RabbitMQ, Apache Airflow, Pandas
Learning:
- Golang
- Networking Programming
- Broadband Technologies, Network Cabling, Physical Network Segmentation
- OSI Model, Switches, Routers, Powerline Networking, Wireless Bridges for Networking
- Convergence, Network Mapping, TCP/IP and Subnet Masking, Servers, Cloud Computing
- Troubleshooting Methodology, VPN - Virtual Private Networking, Voice Over IP
Web Development 7+ years' experience in Website Development, Wp-Themes, Wp-Plugin Development:
- Fixed design, Liquid or Fluid design, Responsive design
- CSS3, HTML5, Bootstrap, Wordpress, Joomla, (MySQL, PHP, JQuery - novice)
- Landing pages, portfolio, blogs, magazines, directory and contact pages, homepages
SEO. Digital Marketing 10+ years of experience. Good expertise in Search Engine Optimization (SEO):
- Setlinks, Gogetlinks, Seopult, Megaindex, Sape, GetGoodlinks, Miralinks
- Good command of Google Pay-Per-Click Advertising management tools
- Content marketing: writing, rewriting, generation of unique content

Job Experience

Software Developing Engineer
Smartwork Solutions GmbH
06/2019 โ€“ 04/2020
Write and edit documents in the cloud, collaborate and track changes in real time. Web-based word processing in a completely new dimension

 • designed and developed new system components as a part of the back-end team;
 • implemented a custom system for user registration and management;
 • designed and developed image processor for concrete image converting strategy;
 • implemented import and export APIs for bitmap and vector images;
 • added custom routines/jobs for content processing in tables and sections during word import;
 • implemented database migrations with custom business logic on application startup;
 • designed and implemented RESTful/Websockets APIs with Python 3.7 and MongoDB/Mongoengine.

Software Developing Engineer
HotelFriend AG
04/2018 โ€“ 03/2019
Travel deals, vacation packages - plan your journey online. Hotel Management System. Software for Small Hotels

 • developed applications to extract data from Booking, Hotels, Tripadvisor, HotelsCombined, Melia;
 • created a robust, async, socks5 proxy, error-resistant crawler to scrape Google App;
 • ran 32 parallel crawlers on 5 PC simultaneously, collected over half a million of hotels;
 • scraped complete information about the hotel business profile;
 • parsed and scraped Google Places using Google Place API;
 • scraped search engine results for SEO tracking, collected domains for link builder;
 • provided scraped data in formats like: Json, Csv, Excel, Xml, Postgresql etc.

Software Developing Engineer
PNN Soft
08/2017 โ€“ 01/2018
Custom software development, web application development services.

 • designed and developed new system components, as a part of the back-end team;
 • developed and maintained existing backend components:
 • developed and extended user registration module with new business logic;
 • maintained and extended user licensing module and billing module;
 • designed and implemented REST APIs with Python 3.5, Flask and MySQL

Web Developer
Biotechnik
07/2016 โ€“ 03/2017
Design, construction, management and support of biomass boilers, cogeneration plants and solar power plants

 • designed and developed corporate website, Wordpress theme development;
 • back-end application development with complex product catalog;
 • ensured efficient and correct implementation of website;
 • developed dynamic and interactive website that ensured high traffic, page views, and user experience.
 • increased authority and trust-rating of website reputation management;

Software Developing Engineer. SEO
Advance Kazo Clinic
01/2015 โ€“ 04/2016
Dental Clinic of Kazo Igor and Yaroslav. Teeth alignment without braces. Premium whitening with 5 year warranty.

 • website development: front-end and back-end;
 • audit and optimization, competitor analysis, keyword research;
 • search engine optimization, link building;
 • increased authority and trust-rating of website reputation management;
 • maintained website and added more appealing features;

Portfolio / News

February 2020 Python Bottle User API - View code on Github
 • This service provides a RESTful service to manipulate with user objects.
 • All endpoints described as Swagger.io specification.
 • Specifications are available as JSON or a YAML file.
 • You may use Swagger Editor to explore the API. To do this simply copy and paste YAML content into Swagger Editor editing window.
January 2020 Python Image Processor - View code on Github
 • This app is responsible for image processing operations. It uses a chain of responsibility to perform operations.
 • interface for concrete image converting strategy: (InkscapeStrategy, PILStrategy, ImageMagicStrategy).
 • converts uploaded image to a required `extension` (vector or bitmap).
 • creates a scaled-down version of the image specified by `size` and returns the results as bytes.
11/2017 - 02/2018 Python/Django CV, Blog - View code on Github
 • Simple and really extendable Python/Django application for managing a developer CV, blog posts, blog API within your Web based application.
 • Based on Python 3, PostgreSQL, Django 2.0, Django Rest Framework.
June 2018 HotelFriend-Crawler - View code on Github
 • HotelFriend-Crawler is a python web spider developed with Scrapy framework.
 • Spider scrapes hotel descriptions, deals, services from https://hotelfriend.com/.
 • Scraped data stored in form of three json files.
November 2018 Booking Scraper - View code on Github
 • Python Content Scraper is a hotel content generation helper.
 • It collects useful sections of information from www.booking.com, such as room facilities and hotel nearby locations (Area Info). Prepared contents stored in a formatted json file.

Education

07/2018 โ€“ 08/2018 Pluralsight | How Git Works. To really understand Git
06/2018 โ€“ 07/2018 Addison-Wesley Professional | Git Under the Hood LiveLessons
06/2018 โ€“ 07/2018 Lynda Online Courses | Python Data Structures: Stacks, Queues, and Deques
05/2018 โ€“ 06/2018 Lynda Online Courses | XML Essential Training
05/2018 โ€“ 06/2018 Lynda Online Courses | Python Advanced Design Patterns
04/2018 โ€“ 05/2018 Lynda Online Courses | Python Design Patterns
03/2018 โ€“ 04/2018 Lynda Online Courses | Python Parallel Programming Solutions
03/2018 โ€“ 04/2018 Udemy Online Courses | Mongodb The Complete Developers Guide
03/2018 โ€“ 04/2018 Udemy Online Courses | Data Processing with Python
03/2018 โ€“ 04/2018 Udemy Online Courses | Python Beyond the Basics - Object-Oriented Programming
03/2018 โ€“ 04/2018 Udemy Online Courses | Python & PostgreSQL Developer Course
02/2018 โ€“ 03/2018 Udemy Online Courses | Python 3 Network Programming
02/2018 โ€“ 03/2018 Udemy Online Courses | REST APIs with Flask and Python
01/2018 โ€“ 02/2018 David Beazley - programmer, book author, trainer | Python Programming Language LiveLessons
11/2017 โ€“ 12/2017 Udemy Online Courses | Scrapy: Powerful Web Scraping & Crawling with Python
09/2016 โ€“ 10/2016 Education Center "Specialist" | Object oriented python programming. Basics of SQL. PostgreSQL.
06/2011 - 07/2011 School of Internet Marketing EMPO | Search engine optimization, advanced web ranking. Google.
09/1999 - 07/2005 National Aviation University | Electrical engineering, electric power consumption systems.